پروژه پلور؛ طراحی فاز ۱و ۲ و نما

پروژه پلور: طراحی فاز ۱و ۲و نما

سال ۹۴

مالک:جناب آقای دکتر عظیمی

طراح: شرکت طراحان آراسپاس اشراقی

پروژه پلور؛ طراحی فاز ۱و ۲ و نما