پروژه آریاشهر ؛طراحی نقشه فاز ۱ و ۲ 

مالک : جناب آقای قانع

سال ۹۴

طراح : پریسا اشراقی

تهیه نقشه فاز ۱ و ۲ ,با ارایه دو آلتر ناتیو , مورد تایید شهرداری

آلترناتیو ۱ = هرطبقه تک واحدی

آلترناتیو ۲ = هر طبقه دو واحدی

پروژه آریاشهر ؛طراحی نقشه فاز ۱ و ۲